• VOORWAARDEN VAN AUTOMATISCHE INCASSO V.V. KRUININGEN

   

  1. De jaarlijkse contributiebedragen en bijdragen van donateurs worden in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
  2. Betaling van de contributie vindt plaats d.m.v. automatische incasso. 
  3. U dient een bankrekeningnummer zonder incassoblokkade door te geven.
  4. De jaarlijkse automatische incasso wordt eind september uitgevoerd. Minimaal twee weken van tevoren ontvangt u bericht van de datum, dat er geïncasseerd wordt. 
  5. U dient op het moment van automatisch incasso zorg te dragen voor voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer. 
  6. In bijzondere gevallen kan schriftelijk of per e-mail bij het bestuur/de penningmeester een verzoek tot een afwijkende betalingsregeling worden ingediend. 
  7. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie(bestuur@vvkruiningen.nl). Hiermee wordt ook de machtiging tot automatische incasso stopgezet.
  8. Afmeldingen dienen uiterlijk 15 Juni bij de ledenadministratie binnen te zijn. 
  9. Bij afmeldingen tussen 15 Juni en 1 Augustus wordt 15 euro in rekening worden gebracht. Als na 1 Augustus wordt opgezegd, is het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Opzeggingen na 1 Augustus leiden daarom niet tot restitutie van de al geïnde contributie.
  10. Binnen 56 kalenderdagen na incasso van de contributie heeft u de mogelijkheid tot terugvorderen van de incasso. U dient hiervoor contact met uw eigen bank op te nemen. 
  11. Kan een incasso om enige reden niet uitgevoerd worden of heeft u de incasso laten terugboeken, dan wordt deze na een maand opnieuw uitgevoerd. Dit wordt gezien als een betalingsherinnering. Voor alle vormen van betalingsherinneringen wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. 
  12. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling wordt een lid geschorst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
  13. Vanwege de snelheid en kostenoverwegingen vindt communicatie tussen de vereniging en individuele leden ten aanzien van automatisch incasso zoveel mogelijk plaats via e-mail. 
  14. De vereniging zal het e-mailadres van de leden en donateurs alleen gebruiken voor communicatie met de leden en donateurs. De vereniging zal de e-mailadressen van de leden en donateurs niet aan commerciële instanties ter beschikking stellen.
 • Download de machtiging:

  *De instructies staan in het formulier.